fbpx
Regulamin Świadczenia Usług » Manager w opałach
295
page-template-default,page,page-id-295,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego: www.managerwopalach.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie Produktów, Usług i Szkoleń.

I. Definicje

1. MY WAY – Właściciel Serwisu

2. SERWIS – internetowy serwis usługowy, pośredniczący miedzy Autorem, a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów, Usług i Szkoleń. Adres Serwisu: https://managerwopalach.pl

3. AUTOR – MY WAY Anna Achremienia

4. PRODUKT – streaming wideo lub audio, plik wideo lub audio, e-book, plik PDF, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej stworzony przez Autora. Produkt może być płatny lub bezpłatny, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

5. MATERIAŁY DODATKOWE – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

6. UŻYTKOWNIK – to osoba fizyczna, powyżej 18-tego roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

7. KONSUMENT jest osobą fizyczną, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

8. KONTO UŻYTKOWNIKA – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika

9. USŁUGA – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. SZKOLENIE – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika lub konsumenta w formie on-line lub off-line.


II. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.managerwopalach.pl jest MY WAY Anna Achremienia (zwana dalej MY WAY) z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6 lok. 32, NIP: 5421988448, REGON: 200661988.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu i zakupem Produktów lub Szkoleń zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług lub zakup Produktów lub Szkoleń oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń, doradztwa, mentoringu i coachingu. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe, doradcze, mentoringowe i coachingowe świadczone w serwisie, organizowane i dostarczone w formie on-line i off-line.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

5. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

6. W przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, MY WAY zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia.


III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Każdy użytkownik internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartości Serwisu.

2. Korzystania z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.


IV. Składanie i realizacja zamówień w Serwisie.

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów i Usług.

2. Ceny wszystkich Produktów i Usług są cenami brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

3. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.

Produkt udostępniany jest Użytkownikowi na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z Produktu nieograniczoną ilość razy.

W celu zakupu Produktu lub Usługi należy postępować zgodnie z instrukcjami w tym m.in. należy:
a) Wybrać Produkt lub Usługę którą chce się kupić.
b) Uzupełnić formularz zamówienia.
c) Potwierdzić akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
d) Dokonać płatności. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania.

Płatności za Produkt lub Usługę można dokonywać dostępnymi w Serwisie metodami.

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Serwisu osobom trzecim.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MY WAY. W przypadku zakupu webinaru, który ma określoną datę w przyszłości, dostęp do transmisji na żywo będzie przesłany w dniu webinaru.

Produkt z zapisem VOD z transmisji na żywo jest dostarczany Użytkownikowi nie później niż w ciągu 14 dni od daty transmisji na żywo.

MY WAY zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.

O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez MY WAY dokonując zakupu Produktu Użytkownik wyraża zgodę na dodatkową płatność związaną z tym Produktem.


V. Warsztaty, szkolenia, coachingi, seminaria

 1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i konsultacji organizowanych przez MY WAY oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać.
 2. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Autora, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.
 3. MY WAY może odmówić każdemu uczestnictwa w szkoleniu, warsztacie, konsultacji, mentoringu lub coachingu.
 4. MY WAY nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, Produktów i Usług.
 5. MY WAY zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami, warsztatami, konsultacjami, mentoringami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i konsultacji organizowanych lub współorganizowanych przez MY WAY oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/wideo ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 7. MY WAY będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/wideo oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 8. Osoby biorące udział w szkoleniu, warsztatach, konsultacjach, mentoringu, coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, warsztatów, konsultacji, mentoringu, coachingu, lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 9. MY WAY, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie logo firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 10. Promocje organizowane przez MY WAY, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
 11. Uczestnicy szkoleń, warsztatów, konsultacji, mentoringu, coachingu w MY WAY oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 12. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingu MY WAY, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty MY WAY.
 13. W terminie do 30 dni od zakończenia szkolenia jego Uczestnik otrzyma droga elektroniczną certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat będzie wystawiany wyłącznie na imię i nazwisko osoby, która brała udział w szkoleniu.
 14. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do przestrzegania regulacji rządowych oraz wytycznych MY WAY dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID-19.

VI. Zawarcie lub zmiana umowy.

 1. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej, doradczej, mentoringowej lub coachingowej przez MY WAY może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez Serwis oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez Serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy Serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez MY WAY.
 2. Płatności za Szkolenia MY WAY można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami lub przelewem bankowym.
 3. Zakupione uczestnictwo w Szkoleniu nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek opisany w pkt 5 tego paragrafu.
 4. MY WAY i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie Szkolenia (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, które odbyło się do tego momentu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 5. MY WAY zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego Szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne Szkolenie organizowane przez MY WAY, na zakup Produktów dostępnych w Serwisie lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług firmy MY WAY oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania MY WAY adresu e-mail do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 6. Zwrot należności uiszczonych na rzecz MY WAY następuje po otrzymaniu przez MY WAY podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

VII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@wopalach.pl lub pocztą na adres MY WAY Anna Achremienia, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok.
 2. MY WAY rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji MY WAY poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do MY WAY z reklamacją.
 4. MY WAY blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji MY WAY udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. MY WAY zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez MY WAY Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 7. Powyższe postanowienia, od 1-5, nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: kontakt@wopalach.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by MY WAY mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji MY WAY poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby MY WAY. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownika Serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.managerwopalach.pl . Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

IX. Konsumenci – wyłączenia

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: kontakt@wopalach.pl lub drogą pocztową na adres MY WAY Anna Achremienia, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez MY WAY.
 2. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: kontakt@wopalach.pl lub przesyłając ją listem na adres MY WAY Anna Achremienia, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by MYWAY mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
 4. Konsumentów obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług obowiązuje od dnia 01.06.2020.