fbpx

CO ZROBIĆ GDY DOSTANIESZ KARĘ W PRACY

Upomnienie nagana kara

CO ZROBIĆ GDY DOSTANIESZ KARĘ W PRACY

Przyjmując ofertę pracy i podpisując umowę o pracę zgadzasz się na podporządkowanie się normom pracy obowiązującym u danego pracodawcy  i pozostajesz do dyspozycji pracodawcy w zakresie, który przewiduje twoja umową o pracę i zakres twoich obowiązków służbowych.

Na straży przepisów stoi Kodeks Pracy, który gwarantuje minimalne prawa do tego, co pracodawca powinien zaoferować (gdy pracodawca oferuje więcej, to ma do tego prawo, np. 40 dni płatnego urlopu w roku, a nie 26 wynikające z Kodeksu Pracy), ale jednocześnie definiuje twoje podstawowe obowiązki wobec pracodawcy.

Kiedy i za co może cię zatem pracodawca ukarać? Co zrobić gdy dostajesz naganę?


Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu Pracy, o karach porządkowych:

§  1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

Dodatkowo w paragrafie drugim jest zapis, że:

§  2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Zacznijmy od kar upomnienia i nagany. Nie ma żadnych jednoznacznych przepisów jak te kary stopniować i kiedy zastosować karę  upomnienia, a kiedy nagany.  Pracodawca powinien wziąć pod uwagę (zgodnie z art. 111 kodeksu pracy)  w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Zatem pozostawia to dużą dowolność po stronie pracodawcy.

Aby zastosować te kary pracodawca musi określić twoją winę i bezprawność zachowania.  Najczęściej wina pracownika jest winą umyślną i nie ma znaczenia jaki jest stopień tej winy. Gdy twoja wina będzie nieumyślna nie chroni cię to przed otrzymaniem kary upomnienia lub kary nagany. Zaś o bezprawności zdecydują obowiązujące przepisy.

Weźmy przykład:


Udzielenie kary nagany za odmowę wykonania polecenia przełożonego jest niezasadne, gdy polecenie to jest prawnie niedozwolone lub dotyczy spraw poza służbowych.

Zanim jednak upomnienie lub nagana  w formie pisemnej trafi  na rok do twoich akt osobowych, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenie z tobą rozmowy, wysłuchania cię, zapoznania się z twoją argumentacją.

Ma na to 3 miesiące od momentu dopuszczenia się określonego naruszenia i 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego.

Czy trzeba robić protokół z wysłuchania?


Z punktu widzenia pracownika, nie.

Z punkty widzenia pracodawcy, warto to robić na wypadek ewentualnego sporu. Jako pracodawca lub reprezentant pracodawcy, będziesz musiał udowodnić, że doszło do wysłuchania. Przygotowując notatkę dobrze, aby obwiniany pracownik i osoba która ją przygotowuje podpisali się pod jej treścią.

Taka notatka może zawierać informacje potrzebne do weryfikacji późniejszych wersji przedstawionych przez strony w toku postępowania sądowego o uchylenie kary.

Otrzymując upomnienie lub naganę z naruszeniem przepisów prawa, masz 7 dni na wniesienie sprzeciwu. Taki zapis musi znaleźć się w zawiadomieniu od pracodawcy. Sprzeciw składasz w formie pisemnej. Daty mają tu ogromne znaczenie, dlatego czekanie do ostatniej chwili jest niewskazane. Twój sprzeciw rozpatruje pracodawca i najczęściej go odrzuca. Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia sprzeciwu jednak go nie odrzuci, to jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem. 


Odrzucając sprzeciw pracodawca musi to uzasadnić. Gdy nie zgadzasz się z argumentacją, pozostaje ci skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jeżeli odmówisz przyjęcia pisma, o którym wiesz, że zawiera informację o ukaraniu, to jest to równoznaczne z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej w rozumieniu art. 110 i 112 kodeksu pracy.

A jakie mogą być skutki udzielenia upomnienia/nagany?


To zależy od regulaminu obowiązującego u twojego pracodawcy. Np. może być w nim zapis, że ukaranie karą porządkową powoduje utratę prawa do premii.

Upomnienie zostaje usunięte z akt osobowych po roku nienagannej pracy. Rok nienagannej pracy należy rozumieć jako rok, w którym pracownik nie został ponownie ukarany karą porządkową. Pracodawca może w każdej chwili uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Dochodzimy do kar pieniężnych które są najdotkliwszą formą kary.

Tutaj Kodeks pracy przewiduje maksymalne stawki kary pieniężnych ( art. 108 § 3) i są one uzależnione od „dniówki”. Maksymalna nałożona kara nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika za każde przewinienie. Ponadto, łącznie nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia, po dokonaniu odliczenia kary.

Schemat informowania o ukaraniu i proces odwoływania się przebiega tak samo jak dla upomnień i nagan.
Może Cię także zainteresuje:


Zarządzanie ludźmi można opanować